Login/Registreren

Huishoudelijk Reglement The Blue Hill Country Dancers

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Dit huishoudelijk reglement is opgesteld ter aanvulling op de statuten van The Blue Hill Country Dancers en heeft betrekking op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

1.2 Leden zijn gehouden om de bepalingen in dit huishoudelijk reglement na te leven.

1.3 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de statuten en dit huishoudelijk reglement, prevaleert hetgeen bepaald is in de statuten.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 Leden dienen zich te houden aan de regels en voorschriften die zijn vastgesteld door The Blue Hill Country Dancers.

2.2 Leden zijn verplicht om een geldig lidmaatschap te hebben en bij te dragen aan de verenigingskosten.

2.3 Het bestuur heeft het recht om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer het lid de regels en voorschriften van de vereniging niet naleeft.

2.4 Na 3 maanden onwettig afwezigheid wordt je automatisch geschrapt als actief dansend lid.

Artikel 3: Gedragsregels

3.1 Leden dienen zich te gedragen op een manier die de goede naam van The Blue Hill Country Dancers niet in diskrediet brengt.

3.2 Het is verboden om drugs te gebruiken tijdens de activiteiten van The Blue Hill Country Dancers.

3.3 Leden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van de vereniging en de locaties waar de activiteiten plaatsvinden.

Artikel 4: Contributie en kosten

4.1 Leden zijn verplicht om de contributie en andere kosten voor het lidmaatschap van The Blue Hill Country Dancers tijdig te betalen.

4.2 Bij niet-betaling van de contributie kan het lidmaatschap worden opgeschort of beëindigd.

Artikel 5: Bestuur

5.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen The Blue Hill Country Dancers en de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.

5.2 Het bestuur wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.

5.3 Het bestuur heeft het recht om leden te schorsen of te royeren wanneer deze zich niet houden aan de regels en voorschriften van The Blue Hill Country Dancers.

Artikel 6: Activiteiten

6.1 De activiteiten van The Blue Hill Country Dancers zijn bedoeld voor leden en introducés.

6.2 Introducés dienen zich vooraf aan te melden bij het bestuur.

6.3 Het bestuur heeft het recht om introducés te weigeren.

Artikel 7: Slotbepalingen

7.1 Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door het bestuur.

7.2 Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bestuursvergadering.

7.3 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door de bestuursvergadering.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

X

Right Click

No right click © 2022. the blue hill country dancers.